Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Misschien heeft u wel eens gehoord van ‘De meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling’. Deze helpt scholen bij een vermoeden van geweld of mishandeling in de thuissituatie van een kind. De school doorloopt vijf stappen (volgens de meldcode) voordat er eventueel een melding gedaan wordt bij Veilig Thuis.

 

Wat is Veilig Thuis? Veilig Thuis is een instantie die er voor iedereen is die te maken heeft met huiselijk geweld. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Voor als je zelf betrokken bent, of wanneer iemand uit je omgeving dat is.

 

Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning. Veilig Thuis doorbreekt onveilige situaties, zorgt voor afstemming tussen samenwerkingspartners en zet mensen in beweging.  Soms neemt de school contact op met Veilig Thuis om advies te vragen in bepaalde situaties, dit gebeurt dan over het algemeen anoniem, er worden geen persoonsgegevens gedeeld, het gaat er dan om dat school hulp vraagt om de juiste (juridische) weg te bewandelen.

 

Sinds 1 juli 2013 werken alle medewerkers van een school met de meldcode, wanneer zij vermoeden dat er bij de leerling thuis geweld plaatsvindt. Dit is vastgelegd in de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is er om leerlingen die thuis te maken hebben met geweld of mishandeling snel goede hulp te bieden. Uit de praktijk blijkt dat kindermishandeling in de meeste gevallen in verschillende vormen tegelijk voorkomt. Hieronder een overzicht van de verschillende vormen: 

 

Verwaarlozing: bij verwaarlozing krijgt het kind niet de aandacht, liefde en zorg die het nodig heeft en verdient. Van verwaarlozing kan bijvoorbeeld sprake zijn bij intense emotionele ruzie of geweld tussen de ouders. Er kan ook simpelweg sprake zijn van een tekortkoming in de lichamelijke basisbehoeften van het kind met betrekking tot de (op)voeding en omgeving. 

 

Lichamelijke mishandeling: alle vormen van lichamelijk geweld jegens het kind.

 

Psychische mishandeling: mishandeling op emotioneel of geestelijk vlak, zoals schelden naar het kind, angst opwekken bij het kind of andere vormen van vijandig gedrag tegen het kind. 

 

Seksueel misbruik: aanrakingen van een seksuele aard door de ouders, opvoeders of andere personen. Deze ontstaan dikwijls door het lichamelijke, emotionele of relationele overwicht van de volwassenen of door dwang en geweld van personen. 

 

In de meldcode staan de volgende vijf verplichte stappen: 

Stap 1: in kaart brengen van signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. 

Stap 2: overleggen met een collega en eventueel navragen bij Veilig Thuis

Stap 3: gesprek met leerling en/of de ouders, afhankelijk van de leeftijd en situatie. 

Stap 4: wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling; bij twijfel altijd in overleg met Veilig Thuis. 

Stap 5: beslissen aan de hand van het afwegingskader. 

 

In ieder schooljaar is er een landelijke Week tegen de Kindermishandeling, maar natuurlijk is dit onderwerp altijd onder de aandacht. Met altijd als uitgangspunt het welbevinden van de kinderen. De leerkrachten zijn alert op signalen en zullen deze, wanneer daar sprake van is, altijd met u bespreken om samen tot een oplossing te komen.

Media
  • veilig thuis