Aanmelden en informatie over de school


Leuk dat u een kijkje komt nemen op onze website!
Veel informatie over onze school kunt u hier vinden.

Wilt u een rondleiding op school?
Op de daltonlocatie kunt u een afspraak maken voor een individuele rondleiding met de adjunct-directeur. U kunt mailen naar info@kleineprins.nl of bellen naar 010 4202099, voor optie 2 kiezen en naar Janna Put vragen.
Op de montessorilocatie zijn er informatiebijeenkomsten met meerdere ouders. U kunt mailen naar info@kleineprins.nl en dan ontvangt u een lijstje met de data van de aankomende bijeenkomsten. U kunt ook bellen met de administratie via 010 4202099.

Na de rondleiding kunt u vragen stellen en u krijgt een informatiepakketje mee met het aanmeldformulier.

Klik hier voor de DIGITALE RONDLEIDING voor de montessorilocatie. Zo krijgt u alvast een impressie van de school.

Klik hier voor de DIGITALE RONDLEIDING voor de daltonlocatie. Zo krijgt u alvast een impressie van die locatie. 

Ondersteuning en plaatsing
Nadat u op school een gesprek en rondleiding hebt gehad, kunt u uw kind door middel van een aanmeldformulier aanmelden. We bevestigen de aanmelding door middel van een brief.  
Als uw kind drie jaar is (geworden), start de aanmeldprocedure. Binnen zes weken nemen wij een besluit over de toelating. Als ouder levert u de informatie aan die we nodig hebben om een besluit tot inschrijving te kunnen nemen.
Soms hebben we meer tijd nodig (maximaal tien weken), bijvoorbeeld als we meer informatie willen verzamelen. Wij doen dit niet zonder toestemming. Het werkt efficiënt als de ouder en wij als school samenwerken in het zoeken naar passend onderwijs voor uw kind. 
De school bepaalt of het kind extra ondersteuning nodig heeft. Vaak kunnen wij dit zelf bieden. Als uitgangspunt gebruiken wij het ondersteuningsprofiel van onze school. Als de ondersteuning niet toereikend is, gaan we op zoek naar passend onderwijs en kunnen we bijvoorbeeld uitkomen bij het speciaal basisonderwijs.
We verwachten dat kinderen die bij ons op school komen zindelijk zijn. 


Ontwikkelingsplan
Als uw kind het nodig heeft en wij als school passende ondersteuning kunnen bieden, maken we samen met u een ontwikkelingsplan, waarin we - onderbouwd- de onderwijsdoelen noemen die we nastreven. Het plan laat ook zien welke ondersteuning en begeleiding het kind nodig heeft en hoe deze wordt aangeboden.

Soms past de ondersteuning niet binnen het ondersteuningsprofiel van de school. Ook kan het zijn dat wij geen passend onderwijsprogramma kunnen bieden of dat plaatsing een onevenredige belasting vormt voor de school. In dat geval kunnen wij de toelating en inschrijving van een kind weigeren.
De school heeft echter wel een zorgplicht en mag de toelating alleen weigeren als we een school vinden die wel passend onderwijs kan bieden en uw kind wil inschrijven. Dit kan ook een school voor speciaal (basis) onderwijs zijn. Wij overleggen dit met u.

Bezwaar
Wanneer u het niet eens bent met het besluit de inschrijving en toelating te weigeren, kun u hiertegen bezwaar aantekenen. Dit kan ook als de keuze van de andere school die wordt voorgesteld niet bevalt.  Bezwaar kan uitsluitend gemaakt worden bij het schoolbestuur of het geschil aanhangig maken bij de landelijke Tijdelijke Geschillencommissie Toelating en Verwijdering. Deze informatie staat uitgebreid beschreven in het volledige toelatingsbeleid van de school dat op te vragen is bij de directie.

Wanneer geldt de zorgplicht niet?
De zorgplicht en de trajectplicht gelden niet als onze school of de groep waar uw kind voor wordt aangemeld het maximale leerlingenaantal heeft bereikt. Voorwaarde hierbij is dat wij een duidelijk en consistent aannamebeleid hebben en in ons schoolondersteuningsprofiel aangeven wanneer het maximale leerlingenaantal daadwerkelijk is bereikt. Het niet kunnen aanbieden van een onderwijsplek melden wij bij het schoolbestuur/samenwerkingsverband. 

De zorgplicht geldt ook niet wanneer u de grondslag van de school weigert te respecteren. Het gaat hier niet alleen om de religieuze grondslag of levensbeschouwelijke identiteit van de school, maar ook om de onderwijskundige grondslag.
Tenslotte is de zorgplicht niet van toepassing bij aanmelding voor cluster 1 (visuele beperkingen) en cluster 2 instellingen (gehoor- en communicatieve beperkingen). Deze instellingen maken geen deel uit van samenwerkingsverbanden passend onderwijs en hebben een eigen toelatingsprocedure.

Onderwijsconsulenten
Met de inwerkingtreding van de wetswijziging Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 kan ook een beroep worden gedaan op de onderwijsconsulent (www.onderwijsconsulenten.nl) wanneer er sprake is van plaatsingsproblematiek van een (leerplichtige) leerling met extra ondersteuningsbehoefte in primair of voortgezet onderwijs of wanneer ouder(s)/verzorger(s) en/of school problemen ervaren met betrekking tot het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief (OPP).       

Als uw kind is ingeschreven voor een onderbouwgroep
Twee maanden voor de vierde verjaardag neemt de groepsleerkracht contact op om een afspraak te maken voor een kennismaking/intakegesprek. Bij het gesprek worden ook  maximaal vier wen-ochtenden afgesproken.  Na de verjaardag mag uw kind hele dagen bij ons op school komen.

Zij-instromers
Deze procedure geldt ook wanneer er van basisschool wordt gewijzigd. We zullen ook contact opnemen met de basisschool waar het kind vandaan komt. Kinderen van een andere school zijn definitief ingeschreven op De Kleine Prins als er een onderwijskundig rapport en een bewijs van uitschrijving van de laatste school is ontvangen.