Begeleiding van kinderen

Kinderen

Kinderen en begeleiding

Schoolvakken
In het eerste deel van onze schoolgids vindt u de informatie over de schoolvakken. Op onze informatie-avond aan het begin van het schooljaar lichten wij dit toe voor de betreffende bouw. Wij gaan ervan uit dat kinderen aan alle activiteiten van de school deelnemen.

Interne begeleiding
In de schoolgids deel 1 (kleurenuitgave) las u in hoofdstuk 7 hoe we de zorg voor de kinderen regelen.
De intern begeleider houdt de vorderingen en resultaten van het onderwijs bij. Regelmatig heeft zij gesprekken met de leerkrachten. Mocht een kind onvoldoende ontwikkeling doormaken op een bepaald leergebied, dan stelt de leerkracht dit bij door een aanpassing in de lesstof te maken. Of de leerkracht schrijft een handelingsplan en brengt de intern begeleider hiervan op de hoogte. Als deze aanpassing na het verstrijken van zes weken onvoldoende resultaat oplevert maakt de intern begeleider in samenwerking met de leerkracht een (uitgebreider) handelingsplan. De leerkracht brengt het plan binnen de groep ten uitvoer. De intern begeleider begeleidt de leerkracht zo nodig bij het volgen van deze stappen.

Tot de taken van de intern begeleider behoren onder meer:

  • het organiseren van leerlingbesprekingen
  • het coördineren van activiteiten voor het leerlingvolgsysteem
  • het bijhouden van leerlingendossiers
  • het verrichten van (aanvullend) onderzoek
  • het mede opstellen van handelingsplannen
  • het onderhouden van contacten met de schoolbegeleidingsdienst
  • het beheren van de orthotheek
  • het begeleiden /ondersteunen van collega’s op groepsniveau
  • het (samen met de leerkracht) voeren van gesprekken met ouders aangaande de zorgkinderen

Categorieën