Groepsindeling

Kinderen

De groepsindeling is een zorgvuldig proces waarbij leerkrachten en directie gezamenlijk de kinderen in de groepen indelen. In maart starten we met de voorbereidingen voor deze verdeling. Uiterlijk twee weken voor het einde van het schooljaar ontvangt u schriftelijk de indeling van de groep waarin uw kind geplaatst is.

Groepsverdeling procedure

Hoe worden de kinderen ingedeeld in de groepen?
Stap 1: We bepalen eerst hoeveel groepen we kunnen formeren. Het hangt af van het aantal kinderen dat er op school zit. We starten daarmee in maart.
Stap 2: Als we het aantal groepen hebben bepaald en de formatie is goedgekeurd door het college van bestuur van de RVKO, gaan we aan de slag met het indelen van de kinderen.
Stap 3: Leerkrachten vragen aan kinderen die naar een volgende groep gaan (dus kinderen die een bouwsprong maken) met wie ze in de groep samenwerken, met wie ze graag buiten spelen en met wie ze graag naar een volgende groep gaan. Met de antwoorden van de kinderen en hun eigen observaties, maken de leerkrachten groepjes kinderen en geven dit door aan de medewerker die de groepen indeelt.
Stap 4: Er wordt een voorstel gemaakt door de 'groepsindeler' die daar zeker tot begin juni mee bezig is. Dit voorstel wordt aan de leerkrachten voorgelegd. Ook de bouwcoördinatoren beoordelen het voorstel.
Stap 5: We bespreken het voorstel, dat wordt toegelicht door de 'groepsindeler', in de directievergadering.
Stap 6: Kinderen maken kennis met hun nieuwe juf en nieuwe klasgenootjes. Dat is in de voorlaatste week voor de zomervakantie en is in de kalender terug te vinden onder het kopje 'bouwsprong'.
Stap 7: Ouders ontvangen na de bouwsprong een lijst met de namen van de kinderen die in de groep zitten.

Bouwverlenging of een groep overslaan

In de groepen wordt zoveel mogelijk gekeken naar de mogelijkheden van het kind. Een bouwverlenging (= een kind blijft een jaar langer in een groep) wordt dan ook alleen overwogen als de ontwikkeling van het kind stagneert. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij langdurige ziekte, bijzondere huiselijke omstandigheden, problemen met het leren of sociaal-emotionele problemen. Het moet in ieder geval in het belang van het kind zijn wanneer deze stap wordt genomen. Uiteraard is goed overleg met de ouders van het kind van het grootste belang. Ouders zijn in het eerste verslaggesprek al op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van een bouwverlening of bouwversnelling.
Uiterlijk in de maand mei wordt besloten of dit ook werkelijk gebeurt. Het besluit is genomen in de directievergadering en met argumenten onderbouwd.

Ook zeer begaafde kinderen hebben extra zorg nodig. Veel van deze kinderen zijn op een aantal gebieden hun leeftijdgenoten vooruit en worden niet voldoende uitgedaagd door de normale stof voor de basisschool. Het moet dan wel op alle gebieden zijn leeftijd ver vooruit zijn en niet alleen op cognitief gebied. Het sociaal emotionele aspect weegt ook mee in de beslissing. Over deze stap vindt goed overleg tussen school en ouders moeten plaats. De directeur blijft eindverantwoordelijke en neemt de uiteindelijke beslissing of een kind een groep kan overslaan.

Zowel bij een bouwverlenging als bij een versnelling kijken we naar de ontwikkeling van een kind. Zo kan het ene kind drie jaar over een onderbouw groep doen, terwijl een ander kind met anderhalf jaar naar de middenbouw gaat.

Categorieën