1. KIVA (LL+PR)
In het schooljaar 2014 – 2015 zijn we gestart met de KIVA-methode in de bovenbouw. Hiermee pakken wij preventief het pesten aan. Wij spreken kinderen direct aan op hun gedrag.
Kiva is ontwikkeld in Finland. Het is een beproefde methode die zich vooral richt op het gedrag van de grote groep. Een groep kinderen die niet direct te maken heeft met het kind dat pest of het kind dat gepest wordt. Dit schooljaar gaan we met KIVA ook aan de slag in de middenbouw. De onder- en middenbouw werken vanaf dit schooljaar met deze methode. Wij houden u op de hoogte.
https://www.kivaschool.nl/kiva-programma

 
2. Het jonge kind (PR+LL)

Het jonge kind ofwel de kleuter krijgt de aandacht van de pedagogen. Lesgeven aan kleuters vraagt een bijzondere aanpak. Als Kleine Prins juichen we deze ontwikkeling toe. Het onderwijs begint al bij 4–jarigen, dit is altijd al ons uitgangspunt geweest. Daarbij geven we de kinderen de kans om onderzoekend en spelend te leren. We volgen ze via ons digitale systeem in hun ontwikkeling. Om deze aanpak te verbeteren, volgen dit jaar ook de leerkrachten uit de onderbouw extra scholing.
http://jongeouderacademie.nl/

3. Stichting Leerkracht (PR + LL)
In het vorige schooljaar zijn we gestart met een project LeerKracht. Daarbij krijgt de leerkracht weer meer zeggenschap in het onderwijsproces. Wij gaan dit schooljaar het tweede jaar in. In dit project bereiden leerkrachten regelmatig gezamenlijk hun lessen voor, bezoeken zij elkaars lessen en geven daarop feedback. Tot slot hebben ze elke week een gezamenlijk moment bij een whitebord, een bordsessie waar zij doelen stellen voor een komende periode en acties met elkaar afspreken.
http://www.stichting-leerkracht.nl/

4. Verslag aanpassen (PR)
U ontvangt twee keer per schooljaar een geschreven verslag over de ontwikkeling van uw kind(eren). Regelmatig evalueren we dit verslag om te onderzoeken of we onze informatie nog beter kunnen verwoorden. Ook dit schooljaar gaan we hiermee aan de slag. In januari zal er een hernieuwde inhoud worden meegegeven. 

5. Kosmisch onderwijs en kennisgebieden (PR + LL)
We werken de thema’s per bouw uit. Voor alle groepen worden de thema’s geactualiseerd en voegen we nieuw materiaal aan toe. Waar mogelijk zetten we digitale filmpjes in om onderwerpen te ondersteunen. In de onderbouw op het Lage Land ontwikkelen we nieuwe thema’s. De locatie Lage Land zal een nieuwe lijn ontwikkelen die geheel op het daltononderwijs is gebaseerd.

6. Passend onderwijs (DKP)
Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs van kracht.  Als ouder die al een kind bij ons op school heeft, merkt u hier nog niet zo veel van. Ons onderwijs verandert niet. Wij bieden al jaren passend onderwijs en we verbeteren dit voortdurend. Kinderen die vanaf 1 augustus worden ingeschreven, krijgen te maken met de nieuwe aanmeldingsprocedure. Deze staat in deze schoolgids beschreven. 

7. Leraren en bijscholing
Het onderwijs is aan veranderingen onderhevig. De kinderen leven in een maatschappij die voortdurend in beweging is. Daartoe behoren ook vernieuwde inzichten in pedagogiek en didactiek. Onze leerkrachten spelen hier op in. Om dit op een verantwoorde manier te doen, is het van belang dat zij van tijd tot tijd worden bijgeschoold. Dit gebeurt door middel van: 

• het bespreken van deze ontwikkelingen in de teamvergaderingen 
• het doen aan zelfstudie en het bijhouden van vakliteratuur 
• het deelnemen aan studiedagen 
• het volgen van cursussen, themadagen of congressen 
• het plegen van overleg met de begeleidingsinstellingen 
• het bestuderen van nieuwe materialen 

Elk jaar maken we voor deze activiteiten een nascholingsplan. 
Tijdens studiedagen voor leerkrachten, zijn de kinderen vrij van school. De dagen waarop deze plaatsvinden, staan in de schooljaarkalender vermeld.