Vervanging van leerkrachten vanwege ziekte

Het kan voorkomen dat een leerkracht van een groep tijdens schooltijd andere werkzaamheden moet verrichten. Ook kan het gebeuren dat een leerkracht om bepaalde redenen niet op school kan zijn, bijvoorbeeld door ziekte. Op dat moment wordt er gezocht naar een vervanger voor de groep. We streven ernaar dat het onderwijs zo goed mogelijk wordt voortgezet. Als in een groep twee leerkrachten werken, bekijken we of het mogelijk is dat zij elkaar vervangen. Verder proberen we een leerkracht voor de groep te vinden die bekend is met de school. Bij langdurige afwezigheid proberen we de vervanging tot één leerkracht te beperken. 
De ideale vervanging is echter niet altijd te regelen. We doen ons uiterste best uitval van leerkrachten zodanig op te vangen dat het lesprogramma van de groep zonder noemenswaardige problemen verloopt. We proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat er een les uitvalt. Bij afwezigheid van de leerkracht hebben we de volgende volgorde bij vervanging: 
Extern vervanging regelen 
Dit is de eerste optie. Via de invallers-poule van ons schoolbestuur regelen wij een vervanger. Als er geen invallers meer in deze poule zitten, volgt een van de volgende mogelijkheden. 
Opdelen van de groep 
Op elke locatie kan een groep tijdelijk worden opgedeeld. 
Studenten 
Studenten komen in aanmerking als zij in de directe omgeving een mentor hebben of een groepsleerkracht, die deze taak kan overnemen. 
Interne begeleiding 
We hebben afgesproken dat de zorgstructuur in stand moet worden gehouden. Deze mogelijkheid kan sporadisch worden ingezet. 
Locatieleiders/ adjunct- directeuren 
Deze mogelijkheid kan sporadisch worden ingezet. We willen echter dat de afspraken ook doorgang kunnen vinden. 
Parttimers 
Aan parttimers die op de school werken, vragen wij of zij extra dagen willen werken. 

Naar huis sturen is een uiterste consequentie 
Gelukkig is het de laatste jaren niet voorgekomen dat we kinderen naar huis moesten sturen omdat we geen vervanging voor de leerkracht konden regelen. Mocht het echter niet anders kunnen dan stellen we de ouders vooraf op de hoogte gesteld door middel van een brief of een telefonische mededeling. Ook aan het schoolbestuur en aan de inspectie wordt dit medegedeeld.  

Kleding en schoenen
In de klas doen de kinderen hun jas uit en eventueel hoofddeksel af.
We verwachten dat iedereen op school netjes gekleed is. We spreken iemand aan iemand op zijn kledingstijl, als die volgens de directie niet aan de voorschriften voldoet.

Fietsen en steps
Van kinderen die met de fiets naar school komen verwachten wij dat zij niet fietsen op het schoolplein maar de fiets aan de hand nemen. Uiteraard geldt dit ook voor de papa's en mama's. Vergeet de fiets niet op slot te zetten en te plaatsen en in het daarvoor bestemde fietsenrek. Op de locatie Clara Egginkstraat mag de fiets niet op de speelplaats worden gestald.
Laat de fiets ‘s avonds niet op school staan. De school is niet aansprakelijk voor diefstal van of vernieling aan de fietsen. Steps mogen niet meegenomen worden in de school. Deze kunnen ook worden geplaatst in de fietsenstalling.

Eten en drinken
Halverwege de ochtend krijgen de kinderen de gelegenheid iets te drinken en te eten. Dit pauzehapje moet vanzelfsprekend buiten de snoepsfeer blijven. Woensdag is bij ons fruitdag. Dan eten kinderen, leerkrachten en andere medewerkers in de kleine pauze een stuk fruit, in plaats van een ander pauzehapje.
De kinderen kunnen schoolmelk drinken in de kleine pauze en/of de overblijfpauze. Hiervoor zijn op school inschrijfformulieren te krijgen.

Traktaties
De verjaardagen van kinderen en leerkrachten vieren we in de eigen groep waarbinnen de jarige mag trakteren. Daarna mag de jarige, samen met een vriendje of vriendinnetje, langs de leerkrachten met een traktatie. Steeds meer ouders spreken de wens uit dat hun kind niet te veel snoep mag eten. Kijk eens op bijvoorbeeld gezondtrakteren.nl voor leuke tips.

Ouderbijdrage
Deze wordt elk jaar door de ouderraad vastgesteld en goedgekeurd door de algemene ledenraadsvergadering van de oudervereniging. In het schooljaar 2018 -2019 bedroeg de ouderbijdrage €70,- per kind per jaar. De verwachting is dat deze in dit schooljaar wordt aangepast aan de inflatie.

OUDERRAAD DE KLEINE PRINS PR
Rekeningnummer
NL10 INGB 0000 3355 57

OUDERRAAD DE KLEINE PRINS LL
Rekeningnummer
NL02 INGB 0000 3163 01

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, maar om alle activiteiten te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat ouders de ouderbijdrage betalen. Zonder deze bijdrage kunnen verschillende activiteiten niet doorgaan. Bij niet (tijdig) betalen of gedeeltelijk betalen kan de ouderraad besluiten om kinderen van bepaalde activiteiten uit te sluiten. De school zorgt altijd voor een vervangende activiteit voor de kinderen.

Luizen
Hoofdluis komt voor op alle basisscholen. We raden aan dat kinderen regelmatig ook thuis worden gecontroleerd op hoofdluizen en een behandeling geven als u hoofdluis of neten ontdekt, is van belang.
Verder zorgen wij er na elke vakantie voor dat er ouders zijn die alle kinderen op school controleren. Mochten er luizen worden geconstateerd dan nemen we uiteraard contact op.
 Wij verwachten van de ouder de nodige maatregelen neemt om verdere verspreiding te voorkomen. Iedereen is daar bij gebaat.

Schoolfoto’s
Elk jaar worden er op school groepsfoto en portretfoto's gemaakt. De datum is van tevoren bekend en staat op onze schoolkalender. 
Daarnaast worden er regelmatig foto’s gemaakt van evenementen die op school plaatsvinden. Deze vindt u vaak terug op de website en op onze Facebookpagina.

Verzekeringen
De school heeft diverse verzekeringen, waaronder een aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen. Deze verzekering is door de ouder persoonlijk uit te breiden met de tijden voor schooltijd en na schooltijd. In onze nieuwsbrief wordt hier jaarlijks aandacht aan geschonken of neem contact op met ons via info@kleineprins.nl.

Medicijnen
Mocht een leerling medicijnen gebruiken die ook op school moeten worden ingenomen of worden toegediend, neem dan contact op met de groepsleerkracht of met de locatieleider. Op school ligt een medicijnprotocol ter inzage. Daarin staat precies beschreven hoe wij handelen bij het toedienen van medicijnen.

Gevonden voorwerpen
Alle gevonden voorwerpen worden bewaard in een doos in de conciërge-ruimte. Op de locatie Prinsenland is dit onder beheer van juf Mignon. Op de locatie Lage Land zorgt juf Ada hiervoor.

Waardevolle voorwerpen
Neem geen geen kostbare sieraden, geld of duur speelgoed mee naar school. Als kinderen een mobiele telefoon bij zich hebben, moeten ze deze aan het begin van de dag bij de leerkracht inleveren. Zij krijgen die aan het eind van de dag weer terug. De school is niet verantwoordelijk voor vermiste voorwerpen. 

Jeugdtandverzorging
Kinderen die voor het eerst naar school gaan, krijgen van Mondzorg voor kids automatisch een formulier. Bij inschrijving vindt  er tweemaal per jaar een controlebehandeling van het gebit plaats. Dit gebeurt tijdens de schooluren. Voor meer informatie: Mondzorgvoorkidsnl.

Centrum voor Jeugd en Gezin 
De jeugdverpleegkundige en jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Prins Alexander zien alle kinderen op school of op het CJG. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek of wanneer uw kind een prik krijgt.

Groep 2: meten, wegen en meer
CJG: 'In groep 2, ontvangt iedere ouder een uitnodiging om samen met het kind langs te komen voor een afspraak. Tijdens deze afspraak op school of het CJG wordt er gemeten en gewogen en onderzoeken we de motoriek. Daarnaast nemen we een ogen- en orentest af.
Naast deze lichamelijke onderzoeken gaat de jeugdarts met u in gesprek over vragen die u heeft. Deze vragen kunnen gaan over de opvoeding, thuissituatie of gezondheid van uw kind. Bij de uitnodiging ontvangt u twee vragenlijsten om in te vullen. Deze worden gebruikt tijdens het gesprek. Met uw toestemming bespreken we uw kind voor en worden de eventuele resultaten van deze afspraak met de leerkracht gedeeld, omdat we nauw met de school samenwerken en hij/zij uw kind dagelijks ziet.'

9 jaar: vaccinaties
CJG: 'In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij twee vaccinaties: de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond. Middels een brief nodigen we u uit om met uw kind langs te komen.' 

Groep 7: meten, wegen en meer
CJG: 'Alle kinderen uit groep 7 worden door de jeugdverpleegkundige op school of op het CJG gemeten en gewogen. Omdat er veel in deze periode gebeurt, hebben ouders/verzorgers vaak vragen. Bijvoorbeeld over de beginnende puberteit, emotionele ontwikkeling, omgang met sociale media etc. De jeugdverpleegkundige kan deze samen met u bespreken. U ontvangt vooraf een uitnodiging om bij de afspraak aanwezig te zijn.

De jeugdverpleegkundige op school
Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst? De jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee! Afhankelijk van de vraag kan de jeugdverpleegkundige van het CJG ook uitgenodigd worden om deel te nemen aan het zorgteam van de school.

De jeugdverpleegkundige die aan de school van uw kind verbonden is:

• M. Vellinga
• Telefoonnummer: 010 - 4444602
• E-mail: m.vellinga@cjgrijnmond.nl

Alles onder één dak
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Als u het nodig vindt, biedt het CJG u en uw kind (van -9 maanden tot 18 jaar) ook advies en ondersteuning.
Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om samen met u het gezond en veilig opvoeden en opgroeien van uw kind mogelijk te maken.
Ga voor meer informatie over het CJG, (privacy of opvoedingsinformatie) naar onze website www.cjgprinsalexander.nl

Omgangsregels 

 Deze regels dragen wij als school uit. Iedereen die bij de school betrokken is onderschrijft deze regels binnen onze schoolgemeenschap (leraren, kinderen, onderwijs-ondersteunend personeel, ouders)

Toets hier voor de schoolregels.

Sponsoring 
Onder de derde geldstroom worden die financiële middelen voor bestuur en/of scholen verstaan die niet van landelijke, regionale en/of lokale overheden, structureel, geoormerkt of op projectbasis worden verkregen. Het gaat dus om additionele gelden die worden verkregen uit ouderbijdragen, acties of uit sponsoring. 
Ook het aanvaarden van geldelijke of andere materiële bijdragen waarvoor de school een tegenprestatie moet leveren (sponsoring) is onderworpen aan het medezeggenschapsregime. Zowel de personeelsgeleding als de ouder hebben op dit punt instemmingsrecht. 
Sponsoring is door het bestuur van de RVKO toegestaan onder de voorwaarden dat het geen invloed heeft op het onderwijsleerproces en dat het niet direct of indirect de geestelijke en lichamelijke gezondheid van leden van de schoolgemeenschap schaadt. Zo is bijvoorbeeld reclame voor alcoholgebruik en roken niet toegestaan. Voor sponsoring verwijzen we naar het ‘Convenant scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring, d.d.13-02-97’, zoals dat is overeengekomen tussen onder meer het ministerie van OC&W, de besturenorganisaties en de ouderorganisaties.