Vakanties voor het schooljaar 2019-2020


vrij i.v.m. studiedag:            11-10-19             
herfstvakantie:                     21-10-19 t/m 25-10-19 
kerstvakantie:                       20-12-19 t/m 3-1-20 
voorjaarsvakantie:               24-02-20 t/m 28-02-20 
Goede Vrijdag/Pasen:         10-04-20 t/m 13-04-20 
meivakantie:                         27-04-20 t/m 08-05-20 
Hemelvaart:                          21-05-20 t/m 22-05-20 
Pinksteren:                            01-06-20 t/m 02-06-20 
zomervakantie:                    20-07-20 t/m 28-08-20

Regels in geval van schoolverzuim

Ziekmeldingen ontvangen wij graag vóór 8.30 uur  op  010 4202099.
Meldt een artsenbezoek op tijd aan de leerkracht in kwestie via de mail of mondeling. We willen het altijd graag van de ouder vernemen.  Een boodschap via de leerling is in deze niet voldoende of toegestaan. Bezoeken aan tandartsen en andere deskundigen alstublieft zoveel mogelijk buiten schooltijd plannen.

Regels voor extra verlof
Voor extra verlof zijn regels opgesteld. Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn die zo zwaar wegen dat je als ouder hier gebruik van wenst te maken. Hierbij geldt dat er sprake moet zijn van ‘gewichtige omstandigheden’ (situaties die gelegen zijn buiten de wil van ouders en/ of leerling).

Scholen mogen dus géén extra verlof geven voor:
- goedkopere vakanties buiten het seizoen 
- het ophalen van familie 
- meereizen met anderen
- familiebezoek in het buitenland 
- tickets al gekocht 
- geen tickets meer verkrijgbaar in vakantieperiode 
- vakantiespreiding 
- verlof voor een ander kind uit het gezin 
- andere kinderen uit het gezin al vrij of nog vrij 
- eerder weg of later terug vanwege verkeersdrukte 
- kroonjaren 
- sabbatical 
- wereldreis 
- soortgelijke redenen 

Scholen mogen wel extra verlof toekennen voor:
- verhuizing: maximaal één schooldag 
- voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: maximaal tien schooldagen 
- het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de derde graad: in Nederland maximaal twee schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders maximaal één schooldag. In het buitenland maximaal vijf schooldagen. Soort bewijs: trouwkaart (indien twijfelachtig kopie trouwakte) 
- bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de derde graad: maximaal tien schooldagen. Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt 
- bij overlijden van bloed- of aanverwant 
- In de eerste graad maximaal vijf schooldagen 
- In de tweede graad maximaal twee schooldagen 
- In de derde en de vierde graad maximaal één schooldag 
- In het buitenland: eerste t/m vierde graad maximaal vijf schooldagen 
Soort bewijs: rouwkaart (indien twijfelachtig akte van overlijden);
bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal één schooldag.

Vragen over leerplicht? Klik hier
Formulier aanvraag verlof minder dan 10 dagen? Klik hier
Formulier aanvraag verlof meer dan 10 dagen? Klik hier

Regels voor schorsing en verwijdering
Problemen met leerlingen en/of ouders leiden gelukkig vrijwel nooit tot dit soort maatregelen. Problemen zijn er om opgelost te worden en in vrijwel alle gevallen gebeurt dit door met elkaar te praten. Mochten er toch problemen zijn, zoals ernstig wangedrag van een leerling zodat er van verstoring van orde en rust op school sprake is, kan de directie overgaan tot schorsing of verwijdering. Hiervoor zijn door het bestuur van de RVKO procedures opgesteld die op school ter inzage liggen. De school hanteert een gedragsprotocol, waarbij we stapsgewijs aangeven wat er gedaan wordt bij bepaald gedrag.