Gescheiden ouders
Er zijn kinderen bij ons op school, waarvan de ouders niet bij elkaar leven. Wij vinden het belangrijk om beide ouders goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind of kinderen.
Het schoolbestuur heeft hiertoe onderstaand protocol vastgesteld.

Informatieplicht ouders.
Voor een juiste en zuivere toepassing van de regels en richtlijnen van dit protocol is het van belang dat ouders de school op de hoogte stellen indien er wijzigingen zijn met betrekking tot hun Burgerlijke Staat.
Wanneer als gevolg van een scheiding de situatie ontstaat dat één of beide ouders niet meer belast is met het ouderlijk gezag,  is de andere ouder/verzorger verplicht om afschriften van de officiële stukken waarin dit is vastgelegd, waaronder bepalingen ten aanzien van het ouderlijke gezag, bezoekrecht en dergelijke, te overhandigen aan de school. De betreffende stukken worden in het leerlingendossier bewaard. Uiteraard zal hierbij uiterste zorgvuldigheid worden betracht. Mocht de betreffende ouder dit nalaten, dan kunnen wij als school niet gehouden kunnen worden aan een correcte uitvoering van het onderhavige protocol.

Informatieplicht school.
Op de school rust een informatieplicht aan beide ouders die het ouderlijk gezag hebben. Onder informatie in deze wordt verstaan: alle relevante zaken betreffende de leerling en de schoolorganisatie zoals rapporten, nieuwsbrieven, voortgangsrapportages, de schoolgids en ouderavonden.

Als beide ouders het ouderlijk gezag hebben en de leerling woont bij één van de ouders, wordt de informatie verstrekt aan de ouder bij wie de leerling in huis woont. Hierbij gaat de school ervan uit dat alle informatie die door de school aan die ouder wordt verstrekt door die ouder aan de andere ouder wordt doorgegeven. Indien dit niet het geval is, moet de ouder die de informatie niet ontvangt op eigen initiatief contact op te nemen met de school en zullen we  in overleg  bekijken of we andere afspraken ten aanzien van de informatievoorziening (schoolgids, rapporten, ouderavonden) kunnen maken.
Voor een ouderavond nodigen we beide ouders uit voor een gezamenlijk gesprek. Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken.

Als beide ouders het ouderlijk gezag hebben, is er sprake van co-ouderschap. Omdat de leerling in dit geval beurtelings woont bij één van de ouders, verstrekken we alle informatie aan de ouder van wie het adres in de registratiegegevensvan de leerling is opgenomen. Ook in dit geval gaan wij ervan uit dat alle informatie die door ons als school aan die ouder wordt verstrekt door deze ouder aan de andere ouder wordt doorgegeven. Als dit niet gebeurt, moet de ouder die de informatie niet ontvangt op eigen initiatief contact opnemen met de school en bekijken we in overleg of er andere afspraken gemaakt kunnen worden omtrent de informatie (schoolgids, rapporten, ouderavonden). Wederom wijzen wij er u op dat wij voor een ouderavond beide ouders uitnodigen voor een gezamenlijk gesprek. Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken.

Indien één van de ouders het ouderlijk gezag heeft en de andere ouder is uit de ouderlijke macht gezet, dan informeren wij slechts de ouder die met het ouderlijk gezag is belast. Op grond van de wet is de school echter verplicht om ook de ouder die niet belast is met de ouderlijke macht desgevraagd beperkt te informeren, tenzij de informatie niet op dezelfde manier ook wordt verschaft aan de ouder die wel met het ouderlijk gezag is belast, of als het belang van het kind zich tegen het verschaffen van de informatie verzet. Voorts is de school hiertoe niet verplicht indien dit blijkt uit enig rechtelijk vonnis. De niet met het ouderlijk gezag belaste ouder dient op eigen initiatief de school schriftelijk te verzoeken beperkte informatie te willen ontvangen. In dergelijke situaties ontvangt de desbetreffende ouder de schoolgids, een kopie van de rapporten en de uitnodigingen voor de rapportavonden. We maken u erop attent dat voor een ouderavond beide ouders worden uitgenodigd voor een apart gesprek.