Wat de school van ouders verwacht 
 
In deze schoolgids staat een heleboel informatie over dingen die we op school zo goed mogelijk proberen te realiseren. Om dat te kunnen is het ook nodig dat ouders vanuit een wederzijdse betrokkenheid een daadwerkelijke bijdrage leveren in dit samenspel. Daarom noemen we hier een aantal dingen, waarvan wij verwachten dat ouders er aandacht aan besteden.

• Deze schoolgids, de jaarkalender en de nieuwsbrief vormen samen een prima mogelijkheid voor u om op de hoogte te blijven van alles wat met de school te maken heeft. We gaan er niet van uit dat iedereen deze informatie voortdurend paraat heeft. Daarom raden wij u aan af en toe de schoolgids nog eens te lezen of als u een vraag heeft te kijken of het antwoord ergens in de schoolgids is te vinden.

• Vaak komen kinderen thuis met verhalen of andere dingen van school. Soms vertellen ze dat ze iets voor school moeten doen. Het zou dan fijn zijn als u, voor zover dat nodig is, de kinderen daar bij helpt of ze extra stimuleert.

• Om er voor te zorgen dat kinderen zich in onze school zo goed mogelijk ontwikkelen, is het van belang dat ze altijd goed uitgerust op school komen. Kinderen kunnen niet zonder een goede en evenwichtige indeling van de dag. Er zijn momenten van inspanning en er is ontspanning. Een kind is niet alleen actief bezig, het heeft ook rustmomenten nodig. Zeker in de periode dat kinderen naar school gaan, is het goed als deze regelmaat is terug te vinden. U als ouder kan daar zorg voor dragen. Het is namelijk van belang. Met name in de weekenden is dat een niet altijd even gemakkelijke opgave. Het positieve effect van voldoende rust en regelmaat, juist in het weekend, is bij kinderen op school zeer duidelijk merkbaar. 
 Schoolactiviteiten, waarbij ouders kunnen helpen

Waarmee u de school van dienst kunt zijn: 
- zitting nemen in de ouderraad of de medezeggenschapsraad 
- als groepsouder in een groep helpen 
- hulp bieden bij de volgende onderwijsactiviteiten: 
        • lezen (leesmoeder- of vader) 
        • deelname in werkgroepen voor 
            - het sinterklaasfeest 
            - de kerstviering 
            - carnaval, 
            - de paasviering 
            - schoolfeest of schoolreisje 
        • schoonmaken van onderwijsmaterialen (1 of 2 keer per jaar) 
        • vervoeren van kinderen bij excursies of schoolvoorstellingen 
        • helpen bij de hoofdluiscontrole 
        • helpen bij uitvoeren van diverse klussen

Als ouders bij schoolactiviteiten helpen, gebeurt dat altijd onder verantwoordelijkheid van de leerkracht of de directie. In situaties waarbij ouders kinderen begeleiden (lezen), blijft vanzelfsprekend elke informatie over de ontwikkeling of het gedrag van een kind op school en wordt deze alleen met de groepsleerkracht van het kind besproken.

Groepsouders
Elke groep heeft een groepsouder. Deze assisteert de groepsleerkracht bij bepaalde gelegenheden of vraagt andere ouders om te helpen bij bepaalde activiteiten
Mogelijke activiteiten van de groepsouder: 
    - het overleggen met de leerkracht(en). Een aantal overlegsituaties per jaar is wenselijk 
    - het realiseren van ouderparticipatie bij ouders 
    - het aanwezig zijn en hulp bieden bij festiviteiten zoals onder meer 
        het sinterklaasfeest en de kerstviering 
        de verjaardag van de leerkracht(en)
        het schoolreisje, en de sportdag 
    - het versieren van het lokaal, onder meer bij 
        verjaardag leerkracht, sinterklaasfeest, kerstviering 
    - afscheidpresentje/ knutsel regelen